BockMann Finland Oy:n tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

BockMann Finland Oy noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaaBockMann Finland Oy:n noudattamia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tietosuojaperiaatteita. Siinä on otettu huomioon EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset sekä tietosuojasta vastaavan viranomaisen antamat ohjeistukset.

2. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen perustuu aina henkilön antamaan suostumukseen tai voimassaolevaan lainsäädäntöön.

3. Kerättävät henkilötiedot

BockMann Finland Oy:n keräämät henkilötiedot koostuvat henkilöiden omalla suostumuksellaan toimittamista tiedoista sekä lainsäädäntöön perustuen BockMann Finland Oy:n käyttöön saamista tiedoista. Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa työnhakijatiedot, henkilöstötiedot ja asiakastiedot.

BockMann Finland Oy:n henkilötietorekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet.

4. Henkilötietojen käyttö

BockMann Finland Oy käyttää henkilötietoja vain henkilön suostumuksen tai lainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

BockMann Finland Oy säilyttää henkilötietoja vain tarvittavan tai lainsäädännön edellyttämän ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

BockMann Finland Oy ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta tai lainsäädäntöön perustuvaa syytä. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle edellä mainituin perustein, BockMann Finland Oy edellyttää tietojen vastaanottajalta henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista sekä BockMann Finland Oy:n tietosuojakäytännön tai vastaavien tietosuojaperiaatteiden noudattamista.

7. Henkilötietojen suojaamistoimet ja tietojen hävittäminen

Sähköiset tiedot suojataan teknisillä suojaustoimenpiteillä kuten palomuurilla, suojausohjelmistolla, käyttäjätunnuksilla ja salasanasuojauksella. Manuaalista tietoaineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden tehtävät edellyttävät tietojen käsittelemistä. Muiden henkilöiden pääsyä henkilötietoihin rajoitetaan teknisin suojaustoimenpitein sekä manuaalisen aineiston säilyttämisellä lukitussa tilassa.

8. Henkilötietojen käsittelyn riskien arviointi

BockMann Finland Oy on arvioinut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi. Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvä riskienarviointi on BockMann Finland Oy:llä jatkuvaa.

9. Rekisterin tietojen tarpeellisuus ja oikeellisuus

BockMann Finland Oy kerää ja säilyttää vain tarpeellisia henkilötietoja sekä pyrkii pitämään rekisterin tiedot oikeina ja ajantasaisina. Havaitut rekisteritietojen puutteet ja virheet korjataan.

10. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa BockMann Finland Oy:n rekisteristä häntä koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkemmat ohjeet tietojen tarkastamisesta ja korjaamisesta on annettu rekisteriä koskevassa tietosuoja- tai rekisteriselosteessa.

11. Tietosuojakäytännön muutokset

BockMann Finland Oy seuraa aktiivisesti tietosuojalainsäädännön muutoksia ja päivittää tarvittaessa tietosuojakäytäntöään vastaamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvän henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan vaatimuksia.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 23.12.2020.

BockMann Finland Oy

Tikkurilantie 146
01530 Vantaa
Puh.  020 729 1690
sales@bockmann.eu